Szamba betonowe ŁódźZbiorniki jednokomorowe z transportem do Łodzi
PojemnośćWymiar: szer. x dł. x wys.Cena
2000l110cm x 240cm x 110cm1200zł
3000l172cm x 172cm x 160cm1300zł
4000l200cm x 240cm x 110cm1350zł
5000l200cm x 240cm x 145cm1450zł
6000l200cm x 240cm x 160cm1750zł
7000l200cm x 240cm x 195cm2050zł
8000l240cm x 300cm x 150cm2250zł
9000l240cm x 300cm x 160cm2350zł
10000l240cm x 300cm x 185cm2650zł
10000l240cm x 350cm x 155cm2850zł
11000l240cm x 300cm x 195cm2750zł
12000l240cm x 350cm x 185cm3050zł
Ceny z pokrywą, kominkiem rewizyjnym, włazem betonowym i gotowym otworem na rurę ściekową. Za dopłatą właz żeliwny, czujnik napełnienia szamba

Zbiorniki dwukomorowe z przegrodą w środku z transportem do Łodzi
PojemnośćWymiar: szer. x dł. x wys.Cena
6000l200cm x 240cm x 160cm1950zł
7000l200cm x 240cm x 195cm2250zł
8000l240cm x 300cm x 150cm2450zł
9000l240cm x 300cm x 160cm2550zł
10000l240cm x 300cm x 185cm2850zł
10000l240cm x 350cm x 155cm3050zł
11000l240cm x 300cm x 195cm2950zł
12000l240cm x 350cm x 185cm3250zł
Ceny z pokrywą, przegrodą w zbiorniku, dwoma kominkami rewizyjnymi, dwoma włazami betonowymi i gotowym otworem na rurę ściekową. Za dopłatą włazy żeliwne, czujnik napełnienia szamba

Kanały samochodowe z transportem do Łodzi
Wymiar: szer. x dł. x wys.Cena
Króki kanał (ścianka 10cm)110cm x 350cm x 170cm2450zł
Długi kanał (ścianka 12cm)114cm x 544cm x 172cm3450zł


Studzienka wodomierzowe z transportem do Łodzi
NazwaWymiar: szer. x dł. x wys.Cena
Wymiar zewnętrzny, (ścianka 10cm): 170cm x 320cm x 200cm2950zł
Oprócz cen na stronie znajdziesz nurtujace naszych Klientów pytania i odpowiedzi
Jaka odległości powinny być zachowane wybierając miejsce na szambo?

Ostatnio poraz kolejny usłyszałem pytanie od naszego Klienta:

"Jakie wymiary powinny być zachowane od domu, sąsiada, drogi czy okien własnego domu?"

Wybrane paragrafy skopiowane w całości ze strony Ministerstwa Infrastruktury.
§ 34. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

§ 35. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36. 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m,

2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:

1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 30 m,

2. od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m,

3. od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.

4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.

5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36.

6. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

§ 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

§ 38. Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.